Stel cookie voorkeur in

Leerplicht en verlof

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, het recht op onderwijs. In Nederland staan de rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en schooldirecteuren beschreven in de leerplichtwet. Deze wet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen én moeten deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een vereiste.

De leerplichtambtenaren van de gemeente hebben een toezichthoudende taak op de naleving van de Leerplichtwet. Zij houden zich onder andere bezig met:

 • behandeling van verzuimmeldingen;
 • consultatie en advies;
 • bemiddeling;
 • doorverwijzing naar bijvoorbeeld hulpverlenende instanties en opvangprojecten;
 • behandeling aanvragen in het kader van de leerplichtwet.

Ouder(s)/verzorger(s) zijn verplicht hun kinderen bij een school of onderwijs-instelling in te schrijven vanaf de eerste schooldag, volgend op de maand waarin hun kind vijf jaar is geworden. Ook zijn ouders)/ verzorger(s) én het kind samen verantwoordelijk voor het naar school gaan van het kind.

In de leerplichtwet staat vermeld dat een kind op alle schooldagen aanwezig moet zijn op school. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk, te weten:

Gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen situaties die buiten de wil van het gezin liggen. Situaties de niet onder gewichtige omstandigheden vallen zijn o.a.:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • uitnodiging van familie en vrienden om buiten de reguliere schoolvakantie
 • op vakantie te gaan;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn;
 • op vakantie gaan buiten de schoolvakanties omdat het goedkoper is of bij gebrek aan andere mogelijkheden;
 • eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte.
 • vakantie onder schooltijd

In verband met de specifieke aard van het beroep van (één) de(r) ouder(s)/verzorger(s) kan een verzoek om verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan campingbeheerders en strandtenteigenaren.  

Verlof in verband met religieuze verplichtingen. Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Als richtlijn wordt hier maximaal 1 dag vrij voor gegeven.

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school of hiernaast te downloaden. Wij verzoeken de volledig ingevulde aanvraag samen met de eventueel benodigde verklaringen tijdig in te leveren bij de directeur. De directeur neemt zelf een beslissing over een verlofaanvraag voor maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag van meer dan 10 schooldagen verlof betreft wordt deze verplicht doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De leerplichtambtenaar neemt dan in overleg met de school een besluit. Bij een negatief besluit heeft u de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de directeur.

Bij de gemeente Rheden en Rozendaal werken twee leerplichtambtenaren. Dit zijn Gerard Boerkamp (hij is bereikbaar op telefoonnummer 026-4976565, e-mail g.boerkamp@rheden.nl) en Anneke de Vries (zij is bereikbaar op telefoonnummer 026 – 497 6553, e-mail a.devries@rheden.nl). De leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie is de verantwoordelijke toezichthouder.