Stel cookie voorkeur in

Organisatie

Op onze school werken we met het zogenaamde leerstofjaargroepen-systeem. Dit houdt in dat in iedere jaargroep een bepaald gedeelte van de totale basisleerstof wordt aangeboden. Een ander kenmerk van dit systeem is dat de jaargroepen zijn ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen. Indien noodzakelijk kan er een combinatiegroep worden gevormd.
 
Belangrijk aspect binnen het onderwijs zijn de instructiemomenten en de organisatie daarvan. Op onze school hanteren wij het zogenaamde directe instructie model: vanuit een korte klassikale introductie van de leerstof gaan kinderen aan het werk. Leerlingen die meer uitleg behoeven, krijgen die vervolgens in kleiner groepsverband en indien nodig vervolgens in kleinere groepjes of individueel (sommige leerlingen hebben immers een wat intensievere begeleiding nodig). Verlengde instructie zogezegd!

Binnen de groepen zelf wordt dus door een flexibele organisatie ingespeeld op de individuele verschillen tussen de leerlingen. Er wordt gekeken naar de aanleg, het tempo en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Het reken- en taalonderwijs vinden ‘klasdoorbroken’ plaats: doordat in elke groep op dezelfde tijd reken- of taalles wordt gegeven, kunnen kinderen eventueel op een aangepast niveau les krijgen.
 
Om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk dat kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben. Zij moeten bepaalde leerstof zelfstandig kunnen verwerken en moeten zelfstandig kunnen werken. Vanaf groep 1/2 begeleiden we onze leerlingen hierbij en via vastgestelde doelen breiden we die ontwikkeling ieder jaar verder uit. Van het omgaan met uitgestelde aandacht in groep 1 tot het verantwoordelijk omgaan met een weektaak in groep 8. We leren kinderen zelfstandig (met behulp van strategieën) problemen op te lossen, maar ook samen te werken.
Leren leren en ook leren samenwerken dus! (zie ook onze visie hierop)
 
Onze leermethoden en remediërend materiaal zijn zo opgebouwd dat we zowel de zwakkere leerling als de snellere leerling kunnen bedienen. In de aanschaf van nieuwe methoden is dit een belangrijk aspect.
Om nog meer tegemoet te komen aan de leerbehoefte van onze kinderen hebben wij zowel in groep 2-3 als in groep 4-8 een plusgroep: dat is een groep kinderen die gedurende een bepaalde tijd in de week extra aandacht / uitdaging krijgt onder begeleiding van een leerkracht.
 
Ons onderwijs vindt, zoals eerder vermeld, zowel binnen als buiten het lokaal plaats. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met zogenaamde "hoeken". Dit zijn vaste plekken in de klas waar kinderen allerlei activiteiten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld een bouwhoek). Op de gang is er voor de kleuters een speel/leeshoek. De activiteiten die op de werkplekken buiten het lokaal plaatsvinden, zijn rustactiviteiten, zodat kinderen niet worden afgeleid.
 
Omdat onze school partner/onderdeel is van de brede school, maken wij voor ons onderwijs gebruik van de faciliteiten van het gebouw: de sportzaal, de keuken, het handenarbeidlokaal, de aula en onze  speelzaal.
Samen met de andere partners werken we aan een inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling binnen onze kernactiviteiten en hebben hiertoe ook een werkplan ontworpen die elk jaar wordt geëvalueerd.
De brede schoolcoördinator stroomlijnt dit proces.
 
Onze school hanteert een continurooster. De voor- en naschoolse opvang wordt door de SKAR geregeld en vindt in ons gebouw plaats. Voor tarieven en plaatsing kunt u bij hen terecht.