Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan binnen de school met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Het biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid om mee te beslissen (instemmingsrecht) en/of mee te denken (adviesrecht) over beleidszaken binnen de school.

De MR vergadert minimaal zes keer per schooljaar. De MR-vergaderingen zijn meestal openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. Eén van de leden van de MR heeft tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die namens alle onder DELTA vallende scholen overleg voert met het dagelijks bestuur van DELTA.

De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. 

Leden MR:

 • Personeelsgeleding:
  • Judith van Belkom 
  • Yvonne Diephuis
  • Arno Doeleman
 • Oudergeleding    
  • Peter van Boekel
  • Swetlana Landbrug
  • Freek Smorenburg (Voorzitter)
 • GMR
  • Yvonne Diephuis