Stel cookie voorkeur in

Schoolforum (SF)

Het schoolforum heeft tot taak een klankbord te zijn voor de school. Ouders die hun betrokkenheid willen tonen kunnen via dit orgaan meedenken in bepaald schoolse aangelegenheden, zoals het schoolgebouw, rapport, schoolplein etc. Het schoolforum heeft geen wettelijke status, maar is door het stichtingsbestuur in het leven geroepen om ouderparticipatie op de scholen te vergroten.
 
Het schoolforum bestaat uit een aantal ouders van de activiteitencommissie, de oudergeleding MR, een aantal contactouders en andere ouders op basis van hun interesse. Het schoolforum stelt uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De penningmeester draagt zorg voor het innen en beheren van de ouderbijdrage. Het schoolforum overlegt 5 of 6 keer per jaar met de directie, in een open vergadering, over punten die belangrijk zijn voor de school. 
 
Leden schoolforum
Het schoolforum bestaat in schooljaar 2017-2018 uit de volgende leden:

  • Sabine Goosen (voorzitter)
  • Dennis Scheerder
  • Pauline de Bruijn-Zurlohe
  • Ralph Stolk
  • Sharine van Mansom
  • Marjolein van Steenbergen
  • Petra Pelle-Janssen

 
Personeelsgeleding

  • Irma Peters
  • Judith van Belkom (vanuit MR)

Het schoolforum is te bereiken via schoolforum1@deommelander.nl