Stel cookie voorkeur in

Werkwijze

Organisatie van ons onderwijs:

Op De Ommelander wordt anders onderwijs gegeven. Het maakt ook duidelijk dat er andere eisen gesteld moeten worden aan het gebouw en de inrichting. Naast de bestaande lokalen zijn er leer-en werkplekken voor kleinere groepen ingericht. Wij verwachten op termijn in een ander gebouw te zitten.

We werken met basisgroepen, niveaugroepen en jaargroepen. Er is een vast rooster voor iedereen. De leerlingen kunnen kiezen en plannen leerlingen op bepaalde momenten met behulp van dag en weektaak. De leerlingen zitten in wisselende groepen en er wordt soms groepsdoorbrekend gewerkt.

 

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, d.w.z. jongste, middelste en oudste kleuters samen in één groep. Groep 3 t/m 8 zijn homogeen samengesteld, d.w.z. leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in één groep.

Door het moderniseren van ons onderwijs werken leerkrachten van verschillende groepen intensief samen. Hiertoe zijn de basisgroepen als volgt geclusterd:

bouw 1 groep 1/2 A, !/2 B, 3/4 A, 3/4 B, en 3/4 C

bouw 2: groep 5/6 A, 5/6 B, 7/8 A, 7/8 B en 7/8 C

Inzet personeel:

De leerkrachten vormen de spil van de organisatie. Elk kind heeft het meest te maken met de eigen basisgroepsleerkracht. Deze basisgroepsleerkracht werkt in een bouw van groepen en verzorgt ook lessen in de andere groepen van de bouw. Het werken in de eigen groep met “eigen” kinderen maakt plaats voor het werken met ”onze” kinderen binnen een cluster. Hierbij worden de specifieke talenten van leerkrachten ingezet.

De basisgroepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. De basisgroepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Met haar of hem bespreekt u de vorderingen van uw kind.

Naast de basisgroepsleerkrachten werken ook “versterkers” in de groep van uw kind. Zij zijn ter versterking van de groep. 

In de praktijk:

Op De Ommelander wordt anders onderwijs gegeven. 

Wat is nu anders en hoe ziet het er in de praktijk?

In onderstaand overzicht zijn voorbeelden van veranderingen weergegeven.  Het maakt ook duidelijk dat er andere eisen gesteld moeten worden aan het gebouw en de inrichting. Naast de bestaande lokalen zijn er  leer-en werkplekken voor kleinere groepen ingericht.

De Ommelander

 toen

 nu

 

Leerlingen

Was er een vast rooster voor iedereen

Kiezen en plannen kinderen op bepaalde momenten met behulp van dag en weektaken

 

Had elk kind een vaste plek in het  lokaal

Zijn er meerdere werkplekken voor kinderen

 

Was het kind erg afhankelijk van de leerkracht

Heeft het kind ook eigen verantwoordelijkheid

 

Zat elk kind in een vaste leergroep

Zitten kinderen in wisselende leergroepen en kan er groepsdoorbrekend worden gewerkt

 

Kreeg het kind les van één leerkracht

Krijgt het kind uitleg van meer dan één leerkracht

 

 

 

 

Personeel

Had elke leerkracht zijn eigen groep/autonoom

Werkt elke leerkracht in een bouw/teamwork

 

Was de leerkracht verantwoordelijk voor de eigen groep: mijn  kinderen

Is de leerkracht verantwoordelijk voor meerdere kinderen uit de eigen bouw: "onze" kinderen

 

Gaf de leerkracht alle vakken; alleskunner

Wordt de leerkracht ingezet  op basis van specialisatie en talenten

 

 

 

 

Gebouw

Had elke groep een eigen lokaal

Heeft elke groep naast een vast lokaal  ook werkplekken naast het lokaal

 

Zaten lokalen van de groepen door elkaar

Zitten de lokalen van een bouw bij elkaar

 

 

 

 

Dit overzicht geeft enkele verschillen aan en is niet compleet. Het is bedoeld is voorbeeld. 

Het uitgangspunt `groot waar het kan, klein waar het moet` betekent in de praktijk dat we de volgende activiteiten in de verschillende groepen vormgeven:

Basisgroepen: Start en eind van de dag, werkblokken, pauzes, sociaal-, emotionele ontwikkeling, natuuronderwijs, creatieve vakken en vieren van feesten en gym.

Niveaugroepen (aansluiten bij de ontwikkeling): rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen. In de kleutergroepen rekenen en taal en activiteiten gericht op de motoriek.

Jaargroepen (per groep) : aardrijkskunde, natuuronderwijs, gym en geschiedenis en schrijven.

Passend onderwijs:

Ieder kind is op de Ommelander uniek, het gaat om de totale ontwikkeling van iedere leerling. Door onze manier van werken in verschillende samenstellingen is er ruimte voor iedere leerling om zich te ontwikkelen. De leerkrachten volgen binnen de basisgroepen samen de ontwikkeling van ieder kind en spelen daarop in en sturen bij. De intern begeleider speelt ook een belangrijke rol in dit proces. Daarnaast vinden we de nauwe samenwerking met ouders zeer belangrijk. De leerling maakt ook onderdeel uit van zijn eigen leerproces. Voor gesprekken met leerlingen maakt de leerkracht tijd in op zijn/haar rooster.

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de schoolgids van de Ommelander. 

Pedagogisch klimaat:

Wij zien het klimaat op school als onderlegger voor het leren. De kern van een gezond schoolklimaat wordt voor ons gevormd door een gevoel van veiligheid in een prettige sfeer. Onze school is een plek waar een ieder zich binnen bepaalde grenzen vrij kan bewegen en zichzelf kan zijn. Respect en vertrouwen zijn voor ons de peilers die de school tot een veilige basis maakt.

Veiligheid wordt ook bereikt door een duidelijke organisatie, waarin elke leerkracht handelt naar de onderwijsbehoefte van een leerling. Iedereen hanteert daarbij dezelfde basisregels.

De werkruimtes op school zijn zo ingericht dat ze structuur bieden, fungeren als een leerrijke omgeving, maar ook een gezellige sfeer uitdragen.

Sociale vaardigheden:

Op onze school wordt er niet alleen geleerd hoe je moet schrijven, rekenen en lezen. We vinden het ook belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met elkaar. Kinderen hebben het recht op bescherming, maar moeten ook leren voor zichzelf op te komen.
Ze moeten weten wat ze zelf waard zijn, maar ook leren dat je het niet alleen voor het zeggen hebt. We stimuleren het samenwerken en samen spelen. Dat levert natuurlijk wel eens wrijvingen op tussen kinderen. In plaats van scheidsrechter te spelen, proberen we de kinderen te helpen bij het samen oplossen van de problemen: wat is er gebeurd, hoe is dat gekomen en hoe kan het opgelost worden.
Wij hanteren op school twee regels die voor iedereen gelden

problemen moeten altijd bespreekbaar zijn;
probeer je te verplaatsen in een ander.

Onze samenwerking als team
De leerkrachten werken veel samen om de leerlingen een optimaal programma te bieden. Dit merk je onder andere doordat leerkrachten ook buiten hun eigen groep instructie geven aan andere groepen. 
 
Extra zorg:
Veel aandacht besteden we aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Zie hiervoor het kopje  'zorg onderwijs' (rechter menu).

Begaafde leerlingen binnen de school:

Er is een protocol voor de begaafde leerlingen ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe kinderen gesignaleerd worden en welke acties er volgen. Signalering vindt plaats door middel van het in kaart brengen van alle leerlingen middels een lijst in groepen 1,3,5 en 7. Een kind kan gaan deelnemen aan een verrijkingsgroep. Ook zijn er diverse materialen in huis om kinderen extra uitdaging te bieden. Doel van de verrijking is tegemoet te komen aan de speciale leerlingbehoeften. Wij hechten grote waarde aan het ‘leren leren’. Daarbij gaat het om het laten groeien van vaardigheden die nodig zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Hierbij doelen we bv. op zelfsturing, communiceren of motivatie. Deze vaardigheden ontwikkelt een leerling alleen wanneer een opdracht moeilijk genoeg is. Verrijkende opdrachten hebben steeds als uitgangspunt het (verder) ontwikkelen van deze vaardigheden. In de begeleiding wordt er veel aandacht besteed aan het proces (hoe heb je het gedaan).. Binnen dit protocol wordt begaafdheid vastgesteld op het gebied van taal, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Twee keer per jaar wordt nagegaan of het leerstofaanbod nog past bij de behoeften van de leerling. In de groepsplannen worden de aanpassingen vastgelegd en de eventuele belemmerende en stimulerende factoren benoemd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling en de werk- en leerstrategieën.

Binnen de school zijn er 3 verrijkingsgroepen. In deze groepen zitten de leerlingen van groep 1 en 2, van de groepen 3,4 en 5 en leerlingen uit groepen 6-7-8 bij elkaar. Aan deze groepen nemen die leerlingen deel, die op meerdere gebieden talenten laten zien, leer- en persoonlijkheidskenmerken van de begaafde leerling laten zien en behoefte hebben aan meer verrijkende opdrachten.