Stel cookie voorkeur in

Zorgonderwijs

Zorg
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die onze kinderen behalen zijn dan ook heel verschillend. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed mogelijk op in te spelen, opdat uw kind de kerndoelen voor het basisonderwijs behaalt. Vanaf het moment dat nieuwe leerstof wordt aangeboden houden we in de gaten welke kinderen de uitleg direct oppakken en welke kinderen daar meer moeite mee hebben. In beide gevallen spelen we daarop in. Het gemaakte werk, de wijze waarop dit gemaakt is en de eventuele proefwerkjes vervolmaken ons beeld.
Naast het observeren van de kinderen tijdens de activiteiten, hanteren we ook een systeem waarmee we de ontwikkelingen van kinderen zorgvuldig kunnen volgen (Leerlingvolgsysteem, Cito).
 
Hoe werkt het leerlingvolgsysteem?
Wij hebben als team met elkaar afgesproken dat wij een aantal keren per jaar nog eens extra zorgvuldig naar alle kinderen kijken, zodat wij het tijdstip in de gaten hebben wanneer een kind de leerstof niet voldoende begrijpt of zijn ontwikkeling stagneert. We doen dit met behulp van observatielijsten en verschillende toetsen en testen.
De resultaten van deze 'meetmomenten' worden op groepsniveau door de leerkrachten zeer zorgvuldig bekeken. In de groepsbesprekingen worden deze resultaten besproken met de Intern Begeleider en wordt afgesproken hoe er verder gehandeld wordt bij kinderen die op-/ uitvallen.
 
Hoe wij omgaan met kinderen die extra zorg nodig hebben
Als vast is komen te staan dat een kind extra zorg nodig heeft, volgen wij de volgende procedure:

  • De toets- en observatiegegevens van een kind worden nader bekeken. Afhankelijk van het ontwikkelings- of leerstofgebied betekent dit het nader observeren van de leerling, het analyseren van de fouten en/of het afnemen van een vervolgtoets.
  • De verzamelde informatie over het kind wordt in een groepsbespreking besproken met de intern begeleider.
  • Als het probleem helder is, wordt vastgesteld welke acties door wie worden ondernomen en voor welke periode ze gelden. We noemen dit het handelingsplan. De groepsleerkracht bespreekt dit plan met de ouder.
  • Eventueel kan het handelingsplan ook nog vastgesteld worden na overleg met een externe deskundige (logopediste, fysiotherapeut, contactpersoon onderwijszorgcentrum).
  • Als vastgesteld is wat er gedaan moet worden, begint de groepsleerkracht en/of de remedial teacher (leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van extra zorg) met de uitvoering van het handelingsplan. Tijdens de uitvoering van de hulp worden voortdurend de resultaten in de gaten gehouden. Verslag van de vorderingen wordt gedaan in de groepsbespreking daaropvolgend en aan de ouders.
  • Soms levert de uitvoering van het handelingsplan niet het gewenste effect op. De intern begeleider kan verder onderzoek doen, het kind observeren of overleggen met een deskundige van buitenaf. Ook bij deze vervolgstappen overleggen we met de ouders en indien duidelijk is geworden dat nader onderzoek noodzakelijk is, vragen wij de ouders toestemming.

Schoolondersteuningsprofiel

Voor elke school is een profiel opgesteld in het kader van Passend Onderwijs. Via 

onderstaande link is dit profiel in te zien.

SOP-2018-2019.pdf