Stel cookie voorkeur in

Praktische informatie

Praktische informatie
Schooltijden en bijzonderheden
 

Groep 1 t/m 4

maandag, dinsdag, donderdag
8.30-14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30- 14.45 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
Verder hebben de leerlingen van de groepen 1-4 nog een aantal dagen vrij door het jaar en een verlengde vakantie.
 
Inloop en op tijd beginnen
Tien minuten voor het begin van de lessen gaat er een bel en mogen de kinderen naar binnen, groep 3 t/m 8 via de hoofdingang en groep 1-2 via de kleuteringang. Om de rust binnen de school te bewaren en om de veiligheid in de gangen te waarborgen gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zonder ouderbegeleiding de school in naar hun groep. De leerlingen van groep 3 mogen tot de kerstvakantie door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De kinderen van de kleutergroepen mogen wel door hun ouders naar binnen worden gebracht.

Wij doen dit om: 

 • op tijd te kunnen beginnen, zodat we geen onderwijstijd verliezen. Vanuit de onderwijsinspectie is dit een belangrijk punt waar wij rekening mee dienen te houden.
 • zelfstandigheid te vergroten.
 • het contact tussen kind en leerkracht voordat de les begint te vergroten.
 • kinderen geleidelijk binnen te laten komen. Rust, veiligheid en overzicht in de gangen te creëren.
 • één lijn binnen de school krijgen van groep 1 t/m 8. Stapsgewijs van: samen met ouders naar: zelfstandig. 
 • omdat wij het belangrijk vinden om met u, als ouder , contact te houden, hebben we naast de inloopavond ook een aantal inloopochtenden gepland. Tijdens deze ochtenden bent u tussen 8.20 uur en 8.45 uur welkom om in de groep van uw zoon/dochter te komen kijken.

De inloopochtenden staan in onze jaarplanner en schoolgids vermeld. U bent van harte welkom!!


Voor de ouders die de kinderen naar het lokaal begeleiden geldt: wij willen graag op tijd met de lessen beginnen; blijft u daarom bij het brengen van de kinderen niet te lang in het lokaal. Bij het uitgaan van groep 1-2  verlaten die kinderen de school via de zij-ingang, de andere groepen via de hoofduitgang. Wanneer u de kinderen komt ophalen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ze buiten op te wachten.
Ten alle tijden geldt: heeft u een dringende mededeling omtrent uw kind, dan kunt u natuurlijk altijd voor schooltijd even binnenlopen!
 
Fruitkring en speelkwartier
In de groepen 3 t/m 8 wordt voor het speelkwartier de fruitkring gehouden met bijv. groente, fruit of brood met gezond beleg en drinken. Wat wij niet op prijs stellen: snoep en koolzuurhoudende dranken. De kleuters houden de fruitkring voor het spelen. Bij goed weer gaan de kleuters enkele malen per dag buiten spelen, bij slecht weer gaan zij naar het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben een speelkwartier tussen 10.00 en 10.30 uur.
 
Gymnastiek en zwemmen
De gymtijden in groep 1 en 2 zijn variabel en diverse keren per week. De kinderen krijgen een stoffen gymzak, waarin gymkleding en gymschoenen worden gedaan. Deze gymzak blijft op school. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen (kan aaneengesloten zijn) twee maal in de week gymles. De kinderen moeten op de ‘gymdag’ een stoffen gymzak, gymkleding (bijvoorbeeld korte broek, T-shirt) en gymschoenen meenemen. De groepen worden per bus naar de sporthal in Elderveld gebracht.

Groep 4 heeft één maal per week gymles (vrijdagochtend) en eenmaal per week  zwemles in zwembad "De Koppel" (dinsdagochtend) waar zij met de bus naartoe worden gebracht. 
Het schoolzwemmen, waarbij het streven is dat kinderen in het bezit van tenminste een A diploma de basisschool verlaten, maakt deel uit van het totale bewegingsonderwijs.
Gemiddeld neemt het leren zwemmen tot en met een A diploma 40 uur in beslag.
Voor het behalen van het diploma B dient daar nog eens zo’n 20 uur bij opgeteld te worden.
Een en ander is afhankelijk van de leeftijd  en het niveau van het kind op het moment van aanvang.
 
Enkele belangrijke verschillen tussen het schoolzwemmen en het particuliere zwemmen:

 • Bij het schoolzwemmen wordt het aantal lesgevers gerelateerd aan het aantal kinderen.
 • Het niveau binnen een groep kinderen kan dus sterk uiteen lopen, omdat we genoodzaakt zijn meerdere niveaus bij elkaar te zetten. Het grote verschil met het particuliere zwemmen is, dat we niet kunnen selecteren/aannemen op niveau, want we krijgen een bestaande klas/ groep die we indelen. Hierdoor kan het voorkomen dat een lesgroep groot uitvalt, zeker in het diepe bad. Bij het particuliere zwemmen is dit juist andersom; daar wordt een lesgever per niveau neergezet met maximaal 10 kinderen (dat is het aanname beleid en daar betaalt u ook voor).
 • Een particuliere zwemles duurt meestal langer (45 minuten) en is niet gebonden aan een schooljaar.

Uiteraard mag een kind dat voldoet aan de eisen van het diploma afzwemmen binnen het schoolzwemmen. Dit gebeurt twee maal per jaar.
Tijdens het schoolzwemmen bieden we de kinderen ook de gelegenheid om kennis te maken met andere mogelijkheden in het water ( survival zwemmen, snorkelen, waterpolo).
Iedere eerste zwemles van de maand bent u welkom om te komen kijken.
Zorgt u voor zwemkleding en een handdoek verpakt in een stevige tas, voorzien van naam en adres. Als uw kind niet kan of mag zwemmen, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven. Vragen over het schoolzwemmen kunt u stellen via de leerkracht van uw kind.
 
 
Excursies
Ter ondersteuning van een aantal projecten/thema’s gaan we op excursie. Voor het vervoer wordt daarbij regelmatig een beroep gedaan op ouders. Hierbij houdt de school zich aan de regels van de verkeerswetgeving i.v.m. aansprakelijkheid. Verdere informatie hierover krijgt u via de leerkracht van de betreffende groep.
 
Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. Een gezonde traktatie is het beste. Voor de leerkrachten hoeft er niets speciaals getrakteerd te worden, zij doen gewoon met de kinderen mee. Kinderen mogen met een klasgenootje, ’s middags de klassen rond. Het komt in vrijwel iedere groep voor, dat enkele kinderen vanwege een dieet bepaalde stoffen niet mogen hebben. Het is daarom raadzaam om hiernaar te informeren bij de leerkrachten voordat u een traktatie klaarmaakt.
 
Verjaardagen kleuters
De ouders van de jarige leerlingen in groep 1 en 2 worden uitgenodigd om de verjaardag in de klas mee te vieren. Voor het tijdstip vragen we u dit even met de leerkracht te overleggen.
 
Verjaardagen leerkrachten
De verjaardagen van de teamleden worden op verschillende manieren gevierd. De klassenouders organiseren al dan niet samen met de kinderen een feestelijke dag. De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk op de zogenaamde ‘juffendag’. Ouders worden ruim van te voren op de hoogte gebracht van de inhoud van deze dag. De kinderen krijgen een briefje mee met wat er van hen verwacht wordt en op welke dag het gevierd wordt. 
 
Telefoon 026-3830661
Onze school is altijd bereikbaar. Zeker in geval van een dringende boodschap.Graag alleen onder schooltijd bellen als het noodzakelijk is. We zijn natuurlijk voor en na schooltijd wel bereid om u te woord te staan.
 
Telefoon van ouders/verzorgers
Als een kind op school ziek wordt of als er een ongelukje gebeurt, proberen wij de ouders te bereiken om in overleg een oplossing te vinden. Daarom vragen we u het telefoonnummer van uw werk en/of het nummer van uw mobiele telefoon door te geven, zodat wij u in voorkomende gevallen kunnen bereiken. Ook vragen wij u om een opvangadres, voor het geval dat u onbereikbaar bent op het moment dat uw kind bijvoorbeeld ziek wordt.
 
Mobiele telefoon
Sommige ouders stellen het op prijs, dat hun kind een mobiele telefoon mee naar school neemt. Deze telefoon wordt bij het begin van de lestijd bij de leerkracht ter bewaring ingeleverd. Gebruik tijdens de les en tijdens speeltijd is niet toegestaan. Indien het meenemen van een mobieltje voor uw kind noodzakelijk is, neem dan met de leerkracht even contact op.
 
Fietsen
Onze fietsenstalling is niet groot.
Het heeft onze voorkeur dat voornamelijk kinderen die in de hieronder aangegeven gebieden wonen op de fiets naar school komen:

 •  voorbij het ‘Viaduct Elden’;
 •  uit Elderveld, de Laar, Rijkerswoerd, Kronenburg, Appelgaard en verder,
 •  aan de Drielsedijk en de Huissensedijk.

In verband met de veiligheid voor iedereen, is het niet toegestaan op het schoolplein te fietsen.
  
Parkeren
Parkeer veilig, dus niet op de stoep, langs de gele stoepstreep of voor de uitritten van onze buren!
 
Geen honden/huisdieren op het schoolplein
Op ons schoolplein mogen geen honden/huisdieren worden meegebracht. Er zijn namelijk kinderen op school die allergisch zijn voor bepaalde (huis-)dieren. Om vervelende situaties te voorkomen vragen wij u uw hond/huisdier thuis te laten.
 
Informatieavond
In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond wordt per groep het een en ander uitgelegd over de werkwijze in de desbetreffende groep, zoals b.v. ‘de kring’, boekbespreking, dagopening, Jozefpotpourri, lesprogramma’s, spreekbeurten en nog veel meer. Ook wordt algemene informatie gegeven die geldt voor alle kinderen van de school.
 
Inloopavond
In het begin van het schooljaar wordt er een inloopavond gehouden. U kunt dan, samen met uw kind, kennis maken met het materiaal en de methoden waarmee uw kind op school werkt en/of speelt.
Omdat wij het belangrijk vinden om met u, als ouder , contact te houden, hebben we naast de inloopavond een aantal inloopochtenden gepland. Tijdens deze ochtenden bent u tussen 8.20 uur en 8.45 uur welkom om in de groep van uw zoon/dochter te komen kijken.

 
Tien minuten gesprekken
Drie maal per jaar worden er tien minuten gesprekken gehouden. In november worden alle ouders voor de eerste tien minuten gesprekken uitgenodigd. Na het eerste rapport worden de ouders van de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 voor de tweede maal op school uitgenodigd. De ouders van de kinderen uit de kleutergroepen krijgen in februari een tweede uitnodiging. Voor de ouders van kinderen uit groep 8 is het derde gesprek in maart in verband met de keuze voor vervolgonderwijs. Na het tweede rapport kunt u zich voor een gesprek melden.
 
Rapporten
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis, in januari en juni. Ons rapport is volop in beweging; ieder half jaar voegen we een rapport toe. Het is daarom belangrijk dat het rapport ook weer terug keert naar school.
 
Huiswerk
In de groepen 4 t/m 6 wordt soms huiswerk meegegeven en in groep 3 alleen na overleg met de ouders. De kinderen krijgen af en toe opdrachten, zoals het verzamelen van plaatjes, het voorbereiden van een spreekbeurt, boekbespreking, weeksluiting of dagopening en dergelijke. In groep 7/8 krijgen de kinderen wel in beperkte mate huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 
Schoolfotograaf 
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf. Deze maakt in principe een groepsfoto en een foto van elk kind. Ook wordt er een familieportret gemaakt van de op school zittende leerlingen uit één gezin. Uiteraard bent u geheel vrij om de foto’s kopen. De verzorging van de foto’s en eventuele nabestellingen is verder geen verantwoordelijkheid van de school.
 
Privacy
De privacy is gewaarborgd. De leerlingengegevens die de school aanlevert, worden alleen vergeleken met de inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) om te controleren op juistheid en volledigheid. Voor alle andere doeleinden (statistische gegevens en bekostiging van de school door de overheid) worden alleen aantallen, dus géén gegevens over specifieke personen, gebruikt.

schoolgids en contact:
Als u als ouders voor uw kind een school voor basisonderwijs zoekt, sturen wij u op uw verzoek onze schoolgids toe en nodigen we u uit voor een informatiegesprek. In dat gesprek komen de verschillende aspecten van ons onderwijs aan bod en gaan we in op de vragen die u als ouders zult hebben. Onlosmakelijk bij het gesprek hoort een rondleiding door de school, zodat u een beeld krijgt van ons onderwijs en ook de sfeer kunt proeven.
 
Maar ook als het kind op school zit is een goed contact tussen ouders en school zeer belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat ouders betrokken worden bij het schoolgebeuren van hun
kind(eren). Onder het schoolgebeuren verstaan we niet alleen de prestaties en resultaten die het kind heeft behaald, maar ook waar het kind mee bezig is op school en niet te vergeten de vieringen en andere festiviteiten. 

op de hoogte houden:

Wij proberen u op de volgende manieren op de hoogte te brengen/ houden:
Door regelmatig ons informatieblad ‘Ditjes en Datjes’ uit te brengen, dit gebeurt digitaal, ouders krijgen een e-mail met de toevoeging van de D&D.
Door in het begin van het jaar een informatieavond te organiseren per groep.
Door het organiseren van twee inloopavonden, waarop de kinderen hun ouders kunnen laten zien wat ze gedaan hebben en waar ze mee bezig zijn.
Door het twee keer per jaar uitgeven van een rapport (vanaf groep 3, groep 8 krijgt een maal per jaar rapport, naast het onderwijskundig rapport VO).
Door drie keer per jaar 10 minuten-gesprekken te houden.
Doordat er altijd een afspraak tussen ouders en groepsleerkracht gemaakt kan worden.
Door onze website.

 

Hiernaast vindt u praktische informatie uit onze schoolgids:

 • Inloop en op tijd beginnen 
 • Fruitkring en speelkwartier
 • Gymnastiek en zwemmen
 • Excursies
 • Tractaties
 • Verjaardagen kleuters
 • Verjaardagen leerkrachten 
 • Telefoon 026-3830661
 • Telefoon van ouders/verzorgers
 • Mobiele telefoon
 • Fietsen
 • Parkeren
 • Geen huisdieren op schoolplein
 • Informatieavond
 • Inloopavond
 • Tien minuten gesprekken
 • Rapporten
 • Huiswerk 
 • Schoolfotograaf
 • Privacy