Stel cookie voorkeur in

MR en Ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die zitting hebben voor een periode van drie jaar. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school. De MR is een inspraakorgaan. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De publieke tribune mag alleen luisteren of geeft desgevraagd informatie. Regelmatig bespreekt de MR de algemene gang van zaken in de school. De MR is o.a.bevoegd tot het uitbrengen van advies betreffende veel voorkomende beleidszaken. Daarnaast behoeft de directie voor enkele zaken de instemming van de MR. Dit is formeel geregeld in het Medezeggenschapsreglement. De MR doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden. Ook is zij verplicht jaarlijks een financieel verslag te overleggen. De verslagen liggen ter inzage.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat schoolbestuur Delta vele scholen onder zijn bevoegd gezag heeft, is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad in het leven geroepen. Deze GMR bestaat uit afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden. Taken van de GMR zijn geregeld in een reglement van de GMR.

 

MR en OR

De medezeggenschapsraad bestaat uit:
 
Voorzitter: 
Marcel Bastiaanse (ook GMR en ouderlid)


 
Leden:
Rick Samson (leerkracht)

Jessica Toetenel (leerkracht)

Wilko Visser (leerkracht)

Jeannette Wierenga (leerkracht)/ secretariaat

ouderleden:

Laurens Rijnbeek

Martine

 

 

U kunt de MR ook mailen:
info@jozefschoolarnhem.nl

t.n.v. MR Jozefschool

 

Oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging. De vereniging heeft ten doel het contact tussen de ouders, het team, de medezeggenschapsraad, de schoolcommissie en het schoolbestuur te bevorderen met betrekking tot het katholiek onderwijs om op deze manier de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en op te voeden. De oudervereniging komt bijeen tijdens de jaarvergadering, die meestal in september wordt gehouden. Tijdens de jaarvergadering kiezen leden het bestuur van de ouderraad. De statuten van de Oudervereniging en het huishoudelijk reglement van de ouderraad liggen op school ter inzage. Per gezin kan één ouder/verzorger, die een kind(eren) op deze school heeft, lid worden. Ouders/verzorgers die géén lid zijn mogen de vergaderingen bijwonen, maar hebben géén stemrecht.

Ouderraad (OR) 
De OR is het bestuur van de Oudervereniging en bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 11 leden, waarvan een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Verkiezing van nieuwe leden geschiedt tijdens de jaarvergadering. De OR ondersteunt de leerkrachten bij bepaalde activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Dolle Dubbel enz. Ouders die niet in de OR zitten kunnen zich begin van het schooljaar opgeven (bijv. bij de jaarvergadering) om bij deze activiteiten te helpen.Ouderbijdrage
Eenmaal per jaar ontvangt u een nota van de ouderraad in verband met de ouderbijdrage en de reservering voor het kampgeld.
Deze nota ziet er als volgt uit:
Nota (per kind) groep 1 t/m 8
ouderbijdrage € 38,00
reservering kampgeld € 6,50
Door u te voldoen € 44,50
Ouderraad R.K. Basisschool Sint Jozef rekeningnummer: 79.13.35.100

De verdeling voor de ouderbijdrage is als volgt:
Sinterklaas € 7,00
Kerstmis € 3,00
Schoolreis € 22,00
Carnaval € 1,50
Diversen € 4,50

N.B. Voor kinderen die tussentijds komen of vertrekken, geldt een andere regeling. U krijgt dan een gespecificeerde rekening van het te betalen, respectievelijk terug te ontvangen bedrag. Ouders die hun kind(eren) niet met alle activiteiten mee willen laten doen, kunnen dit bij de directie opgeven. Zij krijgen een contract aangeboden waarin staat waaraan hun kind wel en niet mee doet. Tevens regelt dit contract de door die ouders te betalen bijdrage aan de ouderraad. Het contract is op school te verkrijgen. Let wel: deelname aan de Oudervereniging en het betalen van de bijdrage berust op vrijwilligheid. Ouders, die gebruik willen maken van een reductieregeling moeten contact opnemen met de directeur