Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

Namens de leerkrachten

  •  Franca Bos, leerkracht groep 1/2A en bouwleider onderbouw;
  •  Marion Folker, leerkracht groep 3A en bouwleider middenbouw;
  •  Maarten Zoomer, leerkracht groep 6B / 7B

 
Namens de oudergeleding

  • Ramon Diependaal van Zeeland, vader van Luka en Mila;
  • Daniëlle van Mierlo, moeder van Jelle en Femke.    

 
Wat?
In de Medezeggenschapsraad (MR) worden allerlei belangrijke zaken besproken die onderdeel uitmaken van de organisatie. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Een van de belangrijkste taken van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op school, het schoolplein, het schoolplan, de organisatiestructuur, het personeelsbeleid en de besteding van de beschikbare middelen. Naast de leden van de medezeggenschapsraad is bij elke vergadering een afgevaardigde van de ouderraad en, op verzoek, ook de directeur Esther Schreuder aanwezig.
 
Waarom?
De MR heeft drie rechten:

  1.  Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van de MR nodig heeft);
  2.  Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er eenbeslissing genomen wordt);
  3.  Initiatierecht  (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan).

 
Waar?
De vergaderingen van de MR vinden altijd plaats in de koffiekamer van de school, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
 
Wanneer?
Er wordt in ieder geval 6 keer per jaar vergaderd. Afhankelijk van de actiepunten kan er vaker vergaderd worden.
 
Hoe?
De MR is een gekozen raad. In principe kan iedere ouder die de doelstelling en uitgangspunten van de MR onderschrijft, zich verkiesbaar stellen. De leden worden voor drie jaar gekozen, waarna herverkiezing kan plaatsvinden.
 
De vergaderingen van de MR hebben een openbaar karakter.
Het is dus ook mogelijk om in overleg de vergaderingen van de MR bij te wonen. Ouders en personeel zijn een klankbord voor de achterban. Ouders zijn een aanspreekpunt voor andere ouders. Dus spreek de ouders gerust aan als u een vraag, opmerking of idee heeft, dan kunnen zij het ter sprake brengen tijdens een vergadering.
Dit kan via mrdekringloop@gmail.com of het aanspreken van een lid van de MR. 
 
GMR
Naast de MR is er ook nog een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Basisschool de Kringloop is onderdeel van Stichting Delta, waar 25 + s.o. scholen aangesloten zijn. Stichting Delta levert een overkoepelend schoolbestuur, dat op zijn beurt een medezeggenschapsraad moet instellen. Dit is de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, ofwel GMR. In de GMR zitten leden van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de aangesloten scholen, zal niet bij de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen.