Stel cookie voorkeur in

Doorgaande lijn - Rapportage

Als school willen wij de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn bieden op het gebied van kennis en vaardigheden. Dat betekent vooral veel aandacht voor de overgang van de ene bouw naar de andere. 

Niet alle kinderen zijn op het moment van de bouwoverstap even ver in hun ontwikkeling. Daar moet je als bouwteam op inspelen. In onze jaarplanning zijn uitdrukkelijk overlegmomenten opgenomen tussen bouwteams.
 
Verslag
De vaardigheden van het kind worden bijgehouden in het dossier en in de klassenmap van de stamgroepleid(st)er. Twee maal per jaar (kleuterbouw eenmaal) krijgt het kind ‘’het Roncalli-verslag’’ mee naar huis. In het verslag geeft de stamgroepleid(st)er aan waar het kind in is gegroeid en waar aandacht aan besteed moet worden.
Naast het verslag zijn er 2 keer per jaar 10-minutengesprekken (november en april). Tijdens deze gesprekken informeert de stamgroepleid(st)er u over de ontwikkeling van uw kind.

Niet alleen die gesprekken worden gebruikt om u te informeren over u kind. De stamgroepleid(st)er kan desgewenst met u een afspraak maken voor een gesprek (en omgekeerd)