Stel cookie voorkeur in

Werkmoment

In de blokuren leren kinderen in hun stamgroep zelfstandig hun werk te ordenen en te plannen. Stap voor stap wordt de kinderen geleerd hoe ze straks na de basisschool zelfstandig kunnen studeren.
 
In de onder-, midden- en bovenbouw schrijven de kinderen het werk wat ze moeten maken op in hun weekrooster (of dat is al voor hen gedaan). Jonge kinderen werken eerst nog met dagplanners en gaan na verloop van tijd over op weekplanners.
 
De taken die worden genoteerd zijn, onder andere:       
- Tip van de week (aandachtspunt voor alle kinderen in deze week)
- Blokuurregel (waar let het kind op tijdens het werk)
- Corveetaak
- Wereldoriëntatie (w.o.) (eigen onderzoek en verplichte w.o.)
- Taalvaardigheden (taal, spelling, schrijven, stellen en (begrijpend) lezen)
- Wereldoriënterende vakken (natuur, geschiedenis, topografie, aardrijkskunde, verkeer)
- Engels (bovenbouw)
- Projectwerk
 
Naast het zelfstandig werken en verwerken in het werkmoment worden er door de stamgroepleid(st)er ook instructies gegeven. Hij geeft de instructies aan de diverse jaargroepen. De instructies staan in het teken van de vaardigheden die in de week geleerd moeten worden. De instructie is kort en krachtig waardoor er veel tijd over is voor extra hulp en begeleiding.
 
In de stamgroep zitten de kinderen zoveel mogelijk met 2 jaargroepen in een tafelgroepje, zodat ze elkaar naar het leerprincipe van jongste - middelste - oudste optimaal kunnen helpen. Het werkmoment wordt niet alleen maar gekenmerkt door het zelfstandig werken: er is ook veel ruimte voor samen werken en elkaar hulp vragen en bieden!
 
Aan het begin van elk werkmoment is er eerst een korte ordeningspauze waarin de kinderen op hun weekrooster kijken aan welke taken ze in dit werkmoment gaan werken en welke spullen ze daarvoor nodig hebben. Volgens vaste afspraken worden deze gepakt of uitgedeeld.
In deze pauze maakt de stamgroepleid(st)er afspraken met individuele kinderen of groepen kinderen omtrent instructie en gezamenlijke besprekingen .
 
Na het werkmoment volgt er een evaluatie: persoonlijk met het kind, klassikaal en/of op het weekrooster. De kinderen leveren het gemaakte werk in en de stamgroepleid(st)er controleert de taken en geeft tips en aanvullingen.
 
De 8e jaars willen we eraan laten wennen dat je in het voortgezet onderwijs een deel van je vrije tijd aan huiswerk moet besteden.Daarom krijgen zij na de herfstvakantie om de twee weken een weektaak mee naar huis. In deze weektaak zitten opdrachten die ze voorbereiden op de middelbare school.