Stel cookie voorkeur in

Identiteit

DE LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT                           
 
De kadernotitie –identiteitsbeleid- van de Stichting Delta is het uitgangspunt voor de manier waarop de katholieke Roncallischool invulling wil geven aan de levensbeschouwelijke identiteit.
In de notitie lezen we dat de betekenis van de christelijke godsdienst voor de scholen van Delta vanzelfsprekend is. Aan de uitwerking van deze betekenis willen wij een eigentijdse en realistische invulling geven.
De notitie geeft verder aan dat Delta-scholen worden gekenmerkt als dialoogscholen. Dat betekent dat wij het gesprek willen zoeken met andersdenkenden. In die zin staat onze school open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng.
Openheid, vergevingsgezindheid en respect voor de medemens staan centraal.
 
Een dialoogschool in onze optiek veronderstelt:
 
een open, actieve en respectvolle benadering van verschillen tussen mensen
aandacht voor hun verschillende levensbeschouwelijke achtergronden
dat we als leerkrachten een eigen inbreng hebben in de dialoog, vanuit de christelijke cultuur waarin wij leven.
 
 Het gegeven dat elk mens uniek is en het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen leidt tot de volgende acties:
 
1.   Als team onderling besteden wij veel aandacht aan het voorleven van bovengenoemd uitgangspunt. Saamhorigheid, zorg, respect en een positief kritische houding naar elkaar zijn van belang.
2.   In de relatie groepsleider/kind werkt bovengenoemd principe eveneens door. Kernwoorden zijn: ruimte geven, het totale kind, als het kan naast de kinderen; als het moet erboven
3.   Omdat opvoeding en onderwijs hand in hand gaan is samenwerking tussen ouders en team onontbeerlijk
4.   Het vak "levensbeschouwing" krijgt een plaats op het lesrooster
5.   We gaan een cyclus wereldgodsdiensten opzetten
6.   Er zal aandacht zijn voor bezinningsmomenten op school
7.   Tijdens vieringen rond Advent, Kerstmis en Pasen willen we alle kinderen het bijzondere van deze feesten laten ervaren
 
De Stichting Identiteitsbegeleiding ondersteunt ons bij het uitwerken van de actiepunten.