Stel cookie voorkeur in

Uw kind is onze zorg!

Zorg voor het jonge kind
Dit jaar hebben wij er voor gekozen om onze onderbouwgroepen klein te houden. Wij geloven in de visie dat kleuters zich veilig voelen en optimaal leren en ontwikkeling in een rustige omgeving.\

1-zorg route
In schooljaar 2011-2012 zijn wij begonnen met het invoeren van de 1-zorg route voor rekenen. Alle stamgroepen hebben gewerkt met een groepsoverzicht en de groepsplannen. De orientatiefase zit er op, we gaan nu de implementatiefase voor rekenen in. Vanaf 2013-2014 gaan we, naast het groepsplan rekenen, ook werken met het groepsplan begrijpend lezen. Tijdens schooljaar 2015-2016 voeren we een groepsplan technisch lezen in. 

Passend onderwijs 
In het kader van passend onderwijs streven we ernaar het onderwijs zodanig aan te passen dat het kind met zijn individuele vaardigheden aansluiting kan vinden binnen de groep.
Helaas kunnen we ons onderwijs niet individualiseren, maar met een goede signalering van de problematiek kunnen we een goed plan opstellen. Tijdens de leerlingenbesprekingen komen kinderen met problemen aan de orde. Gekeken wordt of er extra hulp in de vorm van remedial teaching of een speciaal programma binnen de groep geboden moet worden. Bij dit gebeuren is de intern begeleider de contactpersoon. Hierbij wordt niet alleen naar leervaardigheden, maar zeker ook naar sociaal-emotionele vaardigheden gekeken.
Helaas kan het voorkomen dat de ontwikkeling van het kind dusdanig geblokkeerd is, dat we moeten besluiten om samen met
de ouders naar andere oplossingen te zoeken.

L.O.V.S. (het leerling- en onderwijs volgsysteem)
Om een goed beeld van elk kind te krijgen en het de gehele basisschool te volgen hebben we een L.O.V.S.
Dit begint bij de jongste kinderen en eindigt bij de Cito-toets die de achtstejaars maken.
L.O.V.S.-toetsen zijn er om te signaleren; daarna worden de gegevens geïnterpreteerd om te komen tot een goed handelingsplan voor een
individueel kind of voor de groep.
Aan het begin van elk jaar wordt een toetskalender opgesteld. De intern begeleider draagt zorg voor de uitvoering van de toetsen en bespreekt de toetsuitslagen. Zo kan blijken dat de door de school gebruikte methodes niet meer aan de normen voldoen en aangepast of vernieuwd moeten worden.

De verwerking van de toetsen is per kind, per groep en gerelateerd aan het landelijk gemiddelde. Naast de toetsen van het Cito LOVS maken we gebruik van methode gebonden toetsen.

Orthotheek
Binnen school is een basisorthotheek in gebruik. De stamgroepleid(st)er kan hier de nodige materialen en methodes vinden om kinderen of de groep goed te begeleiden. De intern begeleider en de remedial teacher kunnen handelingsplannen maken met speciale materialen om problemen t.a.v. spelling, lezen, taal, rekenen, schrijven, enz. te helpen oplossen.
Naast onze basisorthotheek kunnen wij gebruik maken van een uitgebreide orthotheek buiten school. 

Hoogbegaafdenprotocol
Om kinderen die meer in hun mars hebben goed te begeleiden hebben wij een hoogbegaafdenprotocol. Deze zullen we desgewenst inzetten.

Dyslexieprotocol
De school hanteert een dyslexieprotocol om zo dyslexie in een vroeg stadium te kunnen vaststellen en goed te kunnen begeleiden.
 
Meer weten?
Onze Interne Begeleider Renate Buijs staat u graag te woord. Ze is te bereiken via 026-3618882 / 026-3610089 of via r.buijs@roncallischool.nl.