Stel cookie voorkeur in

Medezeggeschapsraad (MR)

Wat is een MR en wat doet een MR? 

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders op scholen is geregeld (via de Wet Medezeggenschap op Scholen) via de medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat uit 2 soorten leden, te weten leerkrachten en ouders (als vertegenwoordigers van de leerlingen). Beide geledingen hebben zelfstandig instemmingbevoegdheid bij onderwerpen die deze groep het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod.


De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.
De MR heeft gemiddeld eens in de 6-8 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

Advies – en instemmingsbevoegdheid
Adviesbevoegdheid
In een aantal gevallen moet het schoolbestuur en de directie tijdig advies vragen over hun plannen met de school. In dit geval is de directie niet gebonden aan de instemming van de MR, maar wordt ‘slechts’ advies gevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij benoemingsbeleid, bij fusie, of bij zaken die de grondslag van de school betreffen. Door tijdig overleg tussen directie en MR kan het advies van de MR nog van invloed zijn op de te nemen beslissingen. Er kan van het advies worden afgeweken. De MR kan ook ongevraagd (ter verbetering) advies geven over lopende zaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er goede ideeën/suggesties bij de MR binnenkomen.

Instemmingsbevoegdheid
Via de MR laten ouders en teamleden hun stem horen en hebben beide groepen rechtstreeks invloed op het te voeren of te veranderen beleid. Pas na instemming van de MR wordt de verandering of het beleid ingevoerd. Zonder instemming van de MR kan het bestuur/de directie het beoogde besluit niet nemen. De instemmingbevoegdheid van de MR geldt bij onderwerpen als het schoolplan, regels t.a.v. veiligheid en gezondheid, werkzaamheden van ouders in de school, etc. Dit betekent voor onze school concreet dat de directie de MR regelmatig kwesties voorlegt ter instemming.

Over welke zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht?
•    onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (zoals de invoering van een les methode sociale vaardigheden); 
•    besteding van geld en gebouwen (begroting); 
•    formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft); 
•    personeelsbeleid; 
•    het vaststellen van vakanties en vrije dagen; 
•    de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten; 
•    het kiezen van lesmethoden voor de vakken;

Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat uit 2 soorten leden, drie ouders vertegenwoordigen de kinderen van de school en drie stamgroepleiders vertegenwoordigen het team van de school:

Oudergeleding:
•    Babs Bruil 
•    Cock Hoffmans
•    Miranda Nagel

Personeelsgeleding:
•   Mariska Jansen
•   Jacquelien Knapen
•   Remco Ulrich

De directeur en voorzitter van de OF worden uitgenodigd als gast. 

Contact met de MR 

De MR vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor ouders en streeft naar openheid, openbaarheid en onderling overleg op en rond de school. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij uw inbreng nodig. Schroom niet om contact te zoeken met de MR wanneer u iets aan de orde wilt stellen. U kunt ons bereiken via ons eigen e-mailadres: mr@roncallischool.nl

 

Notulen MR-vergaderingen

Huishoudelijk Reglement MR