Stel cookie voorkeur in

Scholen op de kaart

07-01-2020

Het wetsartikel ‘Zorgplicht en veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school.Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichting.  Met het afnemen van de zogenaamde ‘Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid’ onder de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 voldoen wij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht veiligheid op school’ stelt. Onze leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vullen in de maand januari deze vragenlijst op school in. De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd in het ‘Weetje Weetje’ en viahttps://www.scholenopdekaart.nl/ gedeeld. Ik raad u aan de site https://www.scholenopdekaart.nl/ eens te bekijken. U kunt hierop zien welke data er tot nu toe over onze school gepubliceerd is.